JC Decaux CHANGE INC W21 21 LR
Change Algemene voorwaarden

Wij respecteren uw privacy en persoonlijke informatie.

Ons privacybeleid is van toepassing op de diensten van Change Inc. U dient zich ervan bewust te zijn dat Change Inc. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Change Inc. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Toepasselijkheid algemene gebruiksvoorwaarden
Wij heten u van harte welkom op onze website: www.change.inc (“de Site”). Als bezoeker van de Site stemt u (stilzwijgend) in met de onderstaande “Algemene Gebruiksvoorwaarden van Change Inc. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Club van 30 B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Rijnlandlaan 3,1062 MX Amsterdam (hierna aangeduid als: "Change Inc." of “wij”). Change Inc. is uitgever van onder meer www.sdgsonstage.nl, www.change.inc.

Gebruik van de Site en uitsluiting van aansprakelijkheid

Het toegewijde team van Change Inc. is constant met hart en ziel bezig om ervoor te zorgen dat de informatie, zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, ontwerpen, video’s, grafisch materiaal en logo’s op de Site (“Content”) feitelijk correct, allesomvattend en bovenal nuttig en onderhoudend is. Echter zijn beweringen en meningen, geuit in de Content, niet (noodzakelijkerwijs) de mening van de van de webmaster, de internetprovider of van Change Inc. Verder zijn de in Content vermelde feiten of stellingen niet altijd per definitie feitelijk juist, al doen wij er alles aan om basale journalistieke principes, zoals hoor en wederhoor en fact checks, correct toe te passen. In aanvulling hierop doen onze IT’ers en leveranciers er alles aan om ervoor te zorgen dat de Site steeds bereikbaar is.

Ondanks die constante zorg en aandacht kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid, voortdurende functionaliteit of actualiteit van de Content en/of de Site. Change Inc. kan verder niet garanderen dat de Content op de Site geschikt is voor het doel waarvoor de Content door u wordt geraadpleegd. Alle Content wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden (“as is”) en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Soms worden derden in de gelegenheid Content te plaatsen op de Site. Wij zullen deze Content altijd kritisch van tevoren bekijken maar kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke Content.

Een dergelijke koppeling houdt geen bekrachtiging in van deze Content en betekent ook niet per se dat een samenwerking bestaat tussen Change Inc. en de derden van wie de Content afkomstig is. De informatie op de Site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Change Inc. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Met het oog hierop adviseren wij u altijd aanvullende onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de Site verkregen informatie. Gelet op het bovenstaande aanvaardt Change Inc. – behoudens opzet of grove schuld van haar kant – geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door het gebruik van de Site.

Intellectueel eigendom

Change Inc. is eigenaar of gebruiksgerechtigde ten aanzien van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Content (denk hierbij bijvoorbeeld aan auteursrechten, octrooien en merkenrechten). Indien u Content van de Site wilt publiceren, is dit toegestaan onder de volgende cumulatieve voorwaarden: U plaatst enkel de eerste alinea van de Content op leesbare wijze. Het overige deel van de Content mag niet leesbaar zijn; U vermeldt Change Inc. zichtbaar en duidelijk als bron; U plaatst een hyperlink naar de betreffende Content. Het komt geregeld voor dat wij ten behoeve van de Content materiaal – met name foto’s – gebruiken van wie de auteursrechten bij derden liggen (bijvoorbeeld freelancefotografen of Stock Foto). Niet zelden bedingen dergelijke partijen contractueel dat enkel wij gerechtigd zijn tot het gebruik van deze foto’s. Change Inc. aanvaardt dan ook uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor eventuele vorderingen tot schadevergoeding van dergelijke partijen indien u artikelen van Change Inc. publiceert. Behalve het bovenstaande en het downloaden en printen van de Content voor niet-commerciële, informatieve of persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om deze zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Change Inc. te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren, te verspreiden of openbaar te maken.

Aanbrengen van een link naar een website

Het plaatsen van een hyperlink op uw eigen website naar de startpagina van de Site is toegestaan, mits het volledige URL - adres van de Site duidelijk zichtbaar is, of als Change Inc. anderszins op duidelijke wijze als bron wordt vermeld. Wij behouden ons het recht om iedere link op ongeacht welk moment te beëindigen, dan wel af te sluiten.

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Change Inc. is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van die sites.

Contactgegevens
Change Inc.
Westbeat
Rijnlandlaan 3
1062 MX Amsterdam

KVK Nummer: 34346261
BTW Nummer: NL820946667B01

U vrijwaart Change Inc., haar werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners tegen gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d., die door derden zijn ingesteld ten gevolge van enige inbreuk uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad door u ten aanzien van bovenstaande verplichtingen. Op de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Change Inc. en alle daaruit vloeiende geschillen is Nederlands recht exclusief van toepassing. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde recht er te Amsterdam.

Annuleringsbeleid

Pro membership opzeggen
De Abonnementsovereenkomst wordt na afloop van de overeengekomen periode stilzwijgend verlengd met perioden van telkens maximaal één jaar en tegen het op dat moment geldende abonnementstarief, tenzij de member uiterlijk één maand voor afloop van de lopende abonnementsperiode de Abonnementsovereenkomst opzegt. Het beëindigen van je abonnement regel je via je persoonlijke pagina. Je kunt nog gebruik maken van onze diensten tot de laatste dag van je actieve abonnement. Zijn er problemen met het opzeggen van je membership? Neem dan contact met ons op via info@change.inc

Account verwijderen

Je kunt je account ten alle tijden volledig verwijderen uit ons systeem. Het beëindigen van je abonnement regel je via je persoonlijke pagina. Heb je een PRO membership? Dan komt je membership te vervallen op het moment dat je jouw account verwijdert. Je kunt dan geen gebruik meer maken van onze diensten.

Klachtenregeling

Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht naar info@change.inc en we reageren zo snel mogelijk. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu