Change Financiën

Achmea

Achmea is een van de grootste financiële dienstverleners van Nederland. Het bedrijf heeft zijn wortels in de waarborgmaatschappij Achlum, vernoemd naar het kleine Fries dorp waar het in 1811 werd opgericht. Achmea is het moederbedrijf van verschillende Nederlandse verzekeringsmerken, waaronder Centraal Beheer, Interpolis, FBTO en Zilveren Kruis. Het bedrijf is naast Nederland in nog drie Europese landen actief en in Canada en Australië. Er werken bijna 16.000 mensen, waarvan 13.000 in Nederland. Achmea verzekert in totaal zo'n 10 miljoen klanten.


Een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving

Achmea is met haar merken in verschillende markten actief. Vanuit de domeinen schade, inkomen, pensioenen en zorg kijkt Achmea naar de toekomst. Achmea werkt samen met klanten, partners en medewerkers aan de oplossingen voor morgen - of het nu gaat om goede zorg dichterbij voor iedereen, onbezorgd ondernemen, financiële oplossingen voor nu en later, duurzaam wonen of duurzame en veilige mobiliteit. Achmea wil duurzaamheid en het bijdragen aan een leefbare, toekomstbestendige samenleving een integraal onderdeel maken van wat het bedrijf is en doet.

Als coöperatieve verzekeraar streeft Achmea een maatschappelijke missie na: werken aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Zo verandert het klimaat. Het wordt warmer en droger en als het regent, is het vaker noodweer met extreme wind en neerslag. Deze veranderingen hebben grote gevolgen op ons leefklimaat en brengen nieuwe risico’s met zich mee die voor een verzekeraar als Achmea grote impact hebben.

Klimaatactie

Om die nieuwe risico’s inzichtelijk te maken en daarop in te spelen, maakt klimaatactie (SDG 13) onderdeel uit van de Achmea-strategie. Ook ondertekende Achmea het klimaatakkoord. Achmea werkt op verschillende manieren aan de invulling daarvan. Daarbij kijkt de verzekeraar bijvoorbeeld naar mitigatie en adaptatie. Bij mitigatie kijkt Achmea wat ze als verzekeraar en dienstverlener samen met klanten, medewerkers en partners kan doen om klimaatverandering tegen te gaan. Daarbij gaat het vooral over het terugdringen van de CO2-uitstoot. Hier draagt de verzekeraar aan bij via duurzame oplossingen die ze voor haar klanten ontwikkelt op het gebied van wonen, mobiliteit en werken. Daarnaast kijkt Achmea onder de noemer klimaatadaptatie naar wat ze kan doen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

Als vermogensbeheerder met een vermogen van meer dan 140 miljard, zet Achmea ook in op het terugdringen van klimaatverandering en het stimuleren van duurzame oplossingen. Bijvoorbeeld door steeds minder te investeren in bedrijven die hun omzet halen uit vervuilende producten. En steeds meer te investeren in duurzame oplossingen zoals herbebossing en duurzaam vastgoed. Via het Achmea Innovation Fund verstrekt Achmea groeikapitaal aan veelbelovende (tech-)ondernemingen, die aansluiten bij de missie. Ook op het gebied van wonen heeft Achmea doelen gesteld. Zo moeten alle gebouwen in Achmea’s beleggingsportefeuille in 2021 een groen energielabel hebben (A, B of C). Daarnaast wil Achmea in de eigen bedrijfsvoering bijdragen aan een lagere CO2-uistoot door in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn.

Met Groene Daken van Interpolis levert Achmea een bijdrage aan klimaatadaptatie. Groene daken helpen om wateroverlast tegen te gaan. Centraal Beheer helpt met verschillende proposities zowel particuliere als zakelijke klanten om duurzamer te leven en te werken. Daarnaast helpt Achmea (vooral) zakelijke klanten met inzicht in toekomstige risico’s via BlueLabel en creëert zij bewustwording over deze klimaatrisico’s en -oplossingen via de Klimaatadaptatiemonitor.

De markt

Achmea is niet de enige financiële speler die duurzaamheid en het bijdragen aan een leefbare, toekomstbestendige samenleving nastreeft. Zowel vanuit risicoperspectief als vanuit het oogpunt van rendement en intrinsieke motivatie zet de sector in toenemende mate in op vergroening. Zo ondertekenden op 10 juli 2019 meer dan vijftig financiële instellingen en hun brancheverenigingen een Klimaatcommitment waarmee zij aangeven zich in te willen zetten voor het behalen van het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord. De Nederlandse financiële sector behoort daarmee tot de internationale koplopers op het gebied van duurzaamheid.

Artikelen over Achmea

Diederik Samsom: “De green deal is compleet anders dan de normale milieuplannetjes”

Change Financiën

Diederik Samsom: “De green deal is compleet anders dan de normale milieuplannetjes”

“U heeft nogal wat geld te besteden: op de juiste of de verkeerde manier. Dus de verantwoordelijkheid is groot", spreekt Diederik Samsom financiële instellingen toe in een webinar dat Achmea op 3 juni organiseerde. “Het is niet voor niets dat Achmea juist een webinar over klimaat en duurzaamheid organiseert”, zegt bestuursvoorzitter Bianca Tetteroo in haar opening. Vanuit haar coöperatieve identiteit wil de verzekeraar betrokken zijn bij de vraagstukken die de samenleving raken. “En klimaatverandering is daar natuurlijk een belangrijk voorbeeld van.” Samsom, sinds 2019 werkzaam als kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans, is één van de hoofdsprekers van de bijeenkomst waaraan ook Richard Weurding (Verbond van Verzekeraars), Angélique Laskewitz (VBDO) en Liesbeth van der Kruit (Achmea) deelnemen. Voordat Samsom ingaat op de rol van de financiële sector legt hij eerst haarfijn uit wat de Europese Green Deal zo bijzonder maakt.  Het milieuplan dat geen milieuplan is  “De green deal is compleet anders dan de normale milieuplannetjes”, benadrukt Samsom. Ten eerste komt dat volgens Samsom doordat ze blanco begonnen. “Het feit dat we een ambitie konden opschrijven die geen rekening hield met het betaalbare, haalbare en het politieke compromis maar alleen rekening hield met wat planeet aarde van ons verwacht.”   Het tweede verschil met ‘normale’ milieuplannen is dat problemen in samenhang worden bekeken: biodiversiteitsverlies, vervuiling van water-, land en lucht, CO2-uitstoot en de overgang naar een circulaire economie. 'Europa is in heel veel opzichten een verouderend continent' Het derde verschil tussen de Green Deal en het gemiddelde milieuplan is dat het een groeistrategie is. “Het is eigenlijk helemaal geen milieuplan. Het is een plan om Europa van nieuw momentum te voorzien", zegt Samsom. Het moet Europa letterlijk van nieuwe energie voorzien. “Europa is een verouderend continent in heel veel opzichten: de mensen worden ouder, de gebouwen, de industrieën...” Kortom, tijd voor verandering.   Om die verandering voor elkaar te krijgen is Brussel afhankelijk van overheden en bedrijven die in beweging komen. Eerder kende de Europese Unie daarbij een speciale rol toe aan de financiële sector: die zou kunnen bijdragen aan de versnelling bij bedrijven en overheden. Daarom stelde de Europese Commissie een speciale strategie op voor de financiële sector. Als onderdeel daarvan ontwikkelde Europa hulpmiddelen (zoals een taxonomie die aangeeft wat groen is en wat niet) en regelgeving (zoals de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) die financiële instellingen verplicht om te rapporteren over de duurzaamheid van hun producten).   Eervolle taak voor de financiële sector?  In hoeverre zit de financiële sector op die taak als aanjager te wachten? Volgens Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars, wordt de urgentie absoluut gevoeld in de sector. “In de plannen zit ook een zekere groeikans, dat zien wij ook.” Tegelijkertijd heeft hij ook een paar kanttekeningen. Zo vreest hij bijvoorbeeld een te grote focus op rapportages. Dat kan verlammend werken. Daarnaast is hij niet blij met de plannen om strengere eisen te stellen aan financiële instellingen waardoor ze meer geld in kas moeten houden.  Liesbeth van der Kruit, directeur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, is het eens met Weurding's punt over de kapitaaleisen, maar is tegelijkertijd positief over de SFDR en taxonomie. “Ik denk dat die Europese transparantie-wetgeving ons heel erg gaat helpen, ondanks het feit dat het een hele papierwinkel is, maakt het wel het speelveld duidelijk. En pratend over waarin wij wel en niet kunnen beleggen, denk ik dat die taxonomie heel erg gaat helpen.”  Samsom reageert op de opmerkingen over de verhoogde kapitaaleisen die het mogelijk moeilijker maken voor financiële instellingen om groene investeringen te doen. Volgens hem zijn deze noodzakelijk om een buffer in de markt in te bouwen om een financiële crisis zoals die in 2008 plaatsvond te voorkomen.    “Ik wil niks liever dan dat u uw geld met enorme risico's richting duurzame technologie smijt om daar vervolgens als wereld beter uit te komen, maar ik moet ook met alle mensen in dit gebouw de verantwoordelijkheid dragen om prudent om te gaan met het geld wat uiteindelijk van ons allemaal is. Of het nou van consumenten is of via consumenten bij de overheid is beland en daarmee wordt geïnvesteerd. Daar mag je niet al te lichtzinnig mee omgaan. De zoektocht naar die balans is eeuwig en ook nooit af, maar onze waarneming is dat toegenomen risico's het ook rechtvaardigen om toegenomen kapitaaleisen te stellen.”  ‘Geld is het punt niet’  “Het geld is er wel, dat is het punt niet", zegt Angelique Laskewitz, directeur van de Vereniging voor Duurzame Beleggers (VBDO), over de mogelijkheid om duurzame investeringen te doen. Tegelijkertijd doet ze een duit in het uitdagingen-zakje, want investeringen in innovatie nemen vaak meer risico's met zich mee. Het gaat vaak om kleine bedrijven, wat heel anders is dan investeren in een energiereus als Shell. “Om de transitie goed voor elkaar te krijgen hebben we juist technologische innovatie nodig. Dat zijn een ander soort bedrijven die gesteund moeten worden.” Zij ziet daar kansen voor beleggers in hun eentje, maar ook in samenwerkingen met de overheid.   Weurding is het daarmee eens en benadrukt de mogelijkheden van publiekprivate samenwerking. “Juist als het gaat om het investeren in nieuwe technologieën. Innovatieve technologieën die zich nog niet bewezen hebben zijn voor beleggers ingewikkeld, maar juist samen met de overheid kunnen we dat soort dingen meer doen.” Daarnaast denkt hij dat de overheid beleggers kan helpen door meer groene obligaties uit te geven. Op die manier leent de overheid geld van de markt dat het specifiek inzet voor duurzame projecten zoals spooronderhoud of duurzame energiesubsidies. “Dat is een goed instrument waardoor wij ook meer in staat zijn om groen te beleggen.” De Nederlandse overheid gaf al eens een groene obligatie uit. Wat deed de overheid met de ruim 3 miljard euro die zij hiermee ophaalde? Zwarte piste  In het gesprek komen ook een aantal dilemma's naar voren. Wel of niet in een vervuilend bedrijf beleggen, bijvoorbeeld. Waarop de algemene reactie is: ja, maar niet vrijblijvend tot in het oneindige. Zo is het voor Achmea bijvoorbeeld belangrijk dat een bedrijf een transitie-pad heeft en navolgt. “Want een gesprek moet zin hebben”, zegt Van der Kruit. Daarnaast noemt Van der Kruit nog een ander dilemma: is een verzekeraar verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot van een vervuilende auto die zij verzekert? “We geven wel een premiekorting op elektrische auto’s", vertelt zij. Maar als zij zichzelf de vraag stelt of Achmea met haar autoverzekeringen bijdraagt aan het realiseren van het Klimaatakkoord van Parijs, dan is het antwoord nee.   Tegelijkertijd is dit niet alleen de verantwoordelijkheid van een verzekeraar. Moet Brussel met wetgeving komen? Volgens Samsom is hij precies daarmee bezig: CO2-richtlijnen voor auto’s en busjes. Hij noemt het een traject waarin zij afspreken tot wanneer welk type auto nog verkocht mag worden. “En ik kan je vertellen; dat traject gaat steil naar beneden. Dat is een zwarte piste naar nul.” De specifieke jaartallen wil hij nog niet noemen, maar die liggen volgens hem eerder dan we verwachten. De webinar terugkijken? Doe dat hier. Klimaatrechtszaak tegen Shell in een notendop  Hij vindt het autoverzekerings-dilemma vergelijkbaar met de klimaatrechtszaak tegen Shell. “Eigenlijk is het de Shell-uitspraak in een notendop.” De overheid heeft bepaalde wetgeving waaraan een bedrijf voldoet, maar die niet aansluit bij het Klimaatakkoord van Parijs. Waarop de rechter vervolgens zegt: “U moet verder gaan dan wat de overheid u voorschrijft, want u moet binnen de Parijsbeloften van 1,5 graad opwarming blijven. Dat is uw verantwoordelijkheid.”  Samsom ziet de uitspraak van de rechter daarom niet alleen als een opdracht voor Shell, maar ook voor de overheid om met goede wet- en regelgeving te komen die ervoor zorgt dat bedrijven de doelen van het Klimaatakkoord niet kunnen overschrijden. “Daar zijn we met de Green Deal dus ook mee bezig.”  Hij vraagt zich hardop af wat de uitspraak van de rechter geweest zou zijn als de Green Deal al van kracht zou zijn, met alle wetgeving die daarbij hoort. “Zoals de twaalf wetsvoorstellen die ik nu aan het maken ben, waaronder het emissiehandelssysteem waar Shell bijvoorbeeld onder valt. En Shell zou zich daaraan houden. Zou de rechter dan nog steeds dezelfde uitspraak kunnen doen als zij onlangs heeft gedaan? Ik denk van niet!” Zo brengt Samsom het gesprek weer terug op het belang van zijn geliefde Green Deal. Noem het milieubeleid, klimaatbeleid of energiebeleid; het staat nu in het hart van waar de Europese Commissie mee bezig is, stelt hij. “Sommigen zullen daar wat gedeprimeerd van raken maar ik word daar ongelooflijk optimistisch van!” Ondanks de onzekerheden die komen kijken bij het investeren in innovaties, zijn er ook goede voorbeelden te vinden. Bijvoorbeeld in het Brabantse Boekel. Daar verzekerde Achmea alle machines, leidingen en woningen in een ecologische woonwijk. Lees hier waarom de verzekeraar dat deed en hoe het komt dat de woonwijk zichzelf binnenkort een natuurgebied mag noemen.

Leestijd 10 minuten

Deze woonwijk biedt een kijkje in de toekomst van duurzaam bouwen en wonen

Change Bouw en infra

Deze woonwijk biedt een kijkje in de toekomst van duurzaam bouwen en wonen

Het was in 2003 dat Ad Vlems met zijn vrouw besloot dat hij duurzamer wilde wonen. Hij betrok andere enthousiastelingen bij de plannen met als uiteindelijk resultaat het Ecodorp Boekel. De burgemeester van die gemeente wilde ruimte bieden aan de innovatieve woonwijk, en inmiddels wonen de eerste mensen in het dorp. Als initiatiefnemer is Vlems daar uiteraard één van. Hij ervoer al hoe goed de 50-centimeter-dikke kalkhennep muren warmte vasthouden. Zijn huis staat op het zuiden en daar werd het op een zonnige winterse dag 26 graden met de gordijnen dicht, terwijl het vroor. “We moeten de woningen dus nog wel wat tweaken”, aldus Vlems. Het plan is om luiken toe te voegen. Op die manier wil hij voorkomen dat het in de zomer nog veel heter wordt in de woning. En de luiken beschermen tegen stormen. Experimenteren en innoveren zijn onlosmakelijk verbonden met het ecodorp. Mensen die hier willen wonen moeten daarom ook vooraf een contract tekenen dat zij akkoord gaan met tests van innovaties. Niet verwonderlijk dus, dat Vlems in een video-call een half uur aan één stuk door kan praten over de bijzonderheden van het dorp. Innovaties in een duurzame woonwijk Ecodorp Boekel is bijvoorbeeld niet aangesloten op het riool. In plaats daarvan zuiveren bewoners het afvalwater in de wijk zelf. “Bij extreme droogte gaat er bij ons elke dag nog steeds 9.000 liter water de bodem in. In elke andere wijk gaat het grondwater omlaag, bij ons blijft het gelijk.” Dat komt doordat zij het water niet via het riool wegspoelen, maar letterlijk op locatie zuiveren met behulp van een helofytenfilter. Dat is een filter dat met behulp van planten afvalwater zuivert tot een kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu. Daarnaast vangen de bewoners zoveel mogelijk regenwater op, wat ze gebruiken voor wasmachines en het doorspoelen van de toiletten. Naast wateropslag doen ze aan energieopslag. Daarvoor gebruiken ze de innovatie van Cees van Nimwegen: hij ontwikkelde een batterij waarbij warmte wordt opgeslagen in basalt-gesteente. Bekijk in deze infographic hoe die basaltbatterij werkt. Circulaire economie Het ecodorp innoveert ook met een circulaire elektriciteitskabel van kabelwereldleider Prysmian. Huidige stroomkabels kunnen na hun levensduur alleen nog verbrand worden om het metaal eruit te halen. De kabel die Prysmian ontwierp kan daarentegen makkelijk gestript worden, waardoor alles klaar is voor hergebruik. De kabel bestaat bijvoorbeeld uit één soort PVC-afvalplastic in plaats van meerdere soorten plastic. Dat maakt het veel makkelijker om het materiaal her te gebruiken. Omdat de kabel innovatief is, is hij nog niet helemaal gekeurd en gecertificeerd. Kortom, hij voldoet niet aan alle richtlijnen. Voor het kabelbedrijf biedt de samenwerking met Ecodorp Boekel uitkomst, want vanwege het innovatieve karakter van het dorp mag de kabel daar wel gebruikt worden. Het is niet de enige plek waar circulariteit in het dorp terugkomt; ook bij de bouwmaterialen is erop gelet. Zo maken de huizen gebruik van cementloos beton. Dat beton bestaat uit zand en grind dat eerder als asfalt werd gebruikt, en wordt gebonden met afval uit hoogovens. Daarnaast staan de huizen op glasschuim, een restproduct van glasrecycling. Tot slot is er aan de natuur gedacht. Zo is er in overleg met vleermuiswerkgroep Brabant, de vlinderbescherming en Nederland Zoemt bepaald welke vleermuis-, vlinder- en bijensoorten extra bescherming nodig hebben en goed gedijen in een woonwijk. In een biodiversiteitsplan staat opgeschreven op welke tien diersoorten het ecodorp extra gaat letten. “Provincie Brabant was zo enthousiast over ons biodiversiteitsplan dat we, als het klaar is, worden aangesloten bij het natuurgebied naast ons. Dan worden wij onderdeel van het natuurnetwerk van Nederland. Dat is natuurlijk uniek: als een woonwijk ineens een natuurgebied wordt.” ‘Elke innovatie is een risico’ Met al die innovaties bleek financiering lastig. Zo herinnert Vlems zich een reactie die hij kreeg toen hij op uitnodiging van een aantal banken en fondsen zijn plannen presenteerde. “Elke innovatie is een hoger risico, want we kunnen niet berekenen wat de gevolgen zijn van die innovatie”, vertelde één van de bankmedewerkers hem. Dat betekende dat Ecodorp Boekel hoge hypotheekrentes zou moeten betalen. Maar dat was onmogelijk, legt Vlems uit. “We bouwen sociale huurwoningen, dus wij kunnen ons geen hoge rente veroorloven.” Uiteindelijk bood een Duitse bank met ervaring op het gebied van woongemeenschappen uitkomst door financiering aan te bieden. Michiel Delfos, directeur Schade en Inkomen bij Achmea, herkent de ervaring van Vlems. “Wij merken ook dat het verzekeren van innovaties, net als het geven van kredieten voor innovaties, moeilijk is. Juist omdat het nieuw is. Daardoor weet je niet welke risico’s daaraan vastzitten.” Ondanks deze onbekendheid besloot Achmea wel te verzekeren. Alle machines, leidingen en woningen zijn door Achmea verzekerd. “Je kunt er angstig inzitten en het daarom niet doen, maar je kunt er ook voor kiezen om een pilot aan te gaan, omdat het bijdraagt aan duurzaamheid. Daar hebben wij voor gekozen en we denken dat we er uiteindelijk ook heel erg van leren en daardoor een stapje voorlopen in de nieuwe wereld.” Het effect van een mandarijnenschil Achmea levert niet alleen verzekeringen, maar experimenteert ook mee. Zo doet Zilveren Kruis een proef met instrumenten die de luchtkwaliteit in de woningen meten en waar een alarmbel afgaat als er schadelijke stoffen in de lucht zitten. “Op een gegeven moment ging dat apparaat af. Wat bleek? Een kindje was een mandarijn aan het pellen. In de schil zitten gifstoffen en dat merkte het apparaat op”, vertelt Delfos. Daarnaast denken de experts van de verzekeraar mee over de veiligheid van verschillende innovaties. Bijvoorbeeld over de basaltbatterij. Misschien moet er bij wijze van spreken wel een slotgracht omheen als brandbeveiliging. Alles is nu nog denkbaar. Het voordeel van vroeg instappen “Als je in een vroeg stadium aanhaakt en meedenkt, dan leer je ook de risico’s kennen”, verklaart Delfos deze stap van de verzekeraar. “Dat is ook nuttig als Achmea in de toekomst vaker dit soort initiatieven wil verzekeren.” Ook kan deze ervaring direct leiden tot nieuwe producten of diensten. Een bestaand voorbeeld daarvan zijn de groene daken van Interpolis. De groene dakbedekking zorgt voor minder waterschade, is goed voor de biodiversiteit en het dak eronder gaat ook nog eens langer mee. De ondernemers die de sedum-daken leggen, kan Achmea weer verzekeren. “We kijken of we met Ecodorp Boekel ook kunnen experimenteren met dienstverlening die we later groot kunnen uitrollen.” Instappen bij een project als Ecodorp Boekel sluit aan bij de rol die Achmea voor zichzelf ziet als coöperatief bedrijf, benadrukt Delfos. “Wij staan midden in de samenleving. Dat betekent dat we tegen onszelf hebben gezegd dat we niet alleen goed moeten zorgen voor de klanten en het bedrijf,maar ook voor de maatschappij.” Het is zijn persoonlijke overtuiging dat een bedrijf dat niet midden in de maatschappij staat uiteindelijk niet succesvol kan zijn. “Daarom moet je ook de strategie niet vanuit jezelf bedenken, maar vanuit jouw positie in de samenleving.” De verzekeraar heeft drie duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties gekozen waar het extra aandacht aan besteedt en die intrinsiek aansluiten bij de rol van een verzekeraar: gezondheid, veiligheid en klimaat. Deze thema’s komen terug bij het ecodorp, maar ook bij andere projecten. “De kracht van Ecodorp Boekel is de kleinschaligheid, het experimenteren en het innoveren. Ik denk dat het onze kracht is om ontwikkelingen groter en bekender te maken; we hebben 10 miljoen klanten en daarmee een groot bereik. Ik weet nog niet precies hoe of wat, maar ik weet wel dat er ongetwijfeld mooie en nieuwe samenwerkingen uitkomen.” Lees ook: Hoe bouw je de stad van de toekomst?

Leestijd 7 minuten

Klimaatneutrale bedrijfsvoering: “Als je uitlegt waarom je deze keuzes maakt, dan bereik je meer”

Change Financiën

Klimaatneutrale bedrijfsvoering: “Als je uitlegt waarom je deze keuzes maakt, dan bereik je meer”

Vorig jaar liet Achmea weten dat de CO2-uitstoot in vijf jaar tijd met 30 procent verminderde. Voor 2020 stond een bescheiden 2 procent op de planning, maar doordat thuiswerken sinds maart de norm is, daalde de CO2-uitstoot in 2020 ongeveer 40 procent. “Op zichzelf een heel mooie mijlpaal”, zegt Lijnkamp, maar hij benadrukt dat het afgelopen jaar niet representatief is. Bovendien focust hij liever op het einddoel: klimaatneutraal in 2030. Dat doel gaat verder dan energiebesparing. Lijnkamp is binnen Achmea verantwoordelijk voor het facilitair bedrijf, het eigen vastgoed en documentlogistiek. Lees ook: 500 bedrijven willen binnen elf jaar klimaatneutraal zijn Totaalaanpak voor klimaatneutrale bedrijfsvoering: van zonnepanelen tot circulaire bedrijfskleding Tot nu toe leverden investeringen in ledverlichting, de ingebruikname van zonnepanelen en meer elektrische auto’s in het leasebestand de grootste besparingen op. Ook hielp het om de nadruk te leggen op minder energie gebruiken. Bijvoorbeeld door lichten uit te schakelen en het aantal printers te verminderen. Maar een klimaatneutrale bedrijfsvoering gaat verder dan de installatie van zonnepanelen en elektrische leaseauto’s, benadrukt Lijnkamp. 'De kern is een totaalaanpak waarin je niet alleen zonnepanelen plaatst maar bijvoorbeeld ook je aan biodiversiteit werkt' “De kern is een totaalaanpak waarin je niet alleen zonnepanelen plaatst maar bijvoorbeeld ook aandacht besteedt aan biodiversiteit. Zo legt Achmea op een aantal locaties natuurvijvers aan en ontwerpt het bedrijf een aantrekkelijke tuin voor wilde bijen in Zeist.” Ook op het gebied van duurzaam inkopen heeft Achmea een aantal stappen gezet. Zo is de oude bedrijfskleding van gastvrouwen en ‘handymans’ gerecycled tot nieuwe producten. En komen de computers per trein naar Nederland vanuit China in plaats van per vliegtuig. Ook toen er een nieuw contract werd afgesloten voor de koffieautomaten, werd nadrukkelijk gekeken naar duurzaamheid. Daarom viel de keuze op een leverancier van duurzame koffie. En ook de koffieautomaten zelf zijn refurbished. De impact die hij vanuit inkoopbeleid kan maken verraste Lijnkamp. “Afspraken maken met je leveranciers heeft een veel groter spin-off effect dan dat ik van tevoren had gedacht.” Daarom raadt hij vooral grote bedrijven aan om afspraken te maken met leveranciers over duurzaamheid. Lees ook: De veranderende rol van de verzekeraar: Centraal Beheer helpt bedrijven bij verduurzamen Pleidooi voor symbolische oplossingen Naast structurele veranderingen in de bedrijfsvoering is Lijnkamp ook een voorstander van ‘symbolische’ oplossingen. Zo zette Achmea de gashaard uit in ‘de huiskamer’ in Apeldoorn. Dit scheelt jaarlijks het aardgasverbruik van twee huishoudens. Naast de kachel staat een bordje waarop staat waarom deze uit is. Ook worden medewerkers gestimuleerd om hun koffiebeker twee keer te gebruiken. Deze worden gerecycled, maar stelt Lijnkamp: “Hoe minder je gebruikt hoe beter het is.” Hij vertelt dat medewerkers met deze oplossingen kwamen. Iets wat hij graag stimuleert, bijvoorbeeld via workshops. “Het is niet de doorslaggevende factor, want hiermee haal je de doelstellingen niet. Maar het is wel een wezenlijke factor om de bewustwording binnen het bedrijf op gang te krijgen.” Daarom raadt hij andere bedrijven aan om medewerkers nadrukkelijk te betrekken in een integrale aanpak. Én om keuzes uit te leggen. “Als je uitlegt waarom je bepaalde keuzes maakt, dan bereik je meer.” Samenwerking is het sleutelwoord Lijnkamp is trots op datgene wat Achmea al bereikt heeft, maar er is nog veel te doen. “De uitdaging die voor ons ligt is nog groter.” Hij denkt wel dat het doel haalbaar is; door grote investeringen in bijvoorbeeld verwarming met geothermie te combineren met dagelijkse kleine symbolische stappen. Daarnaast is het een combinatie van bewustwording, technologische innovatie en investeringen. Samenwerking is daarin het sleutelwoord: zowel intern als extern. Hij denkt dat bedrijven zonder externe samenwerking maximaal 40 procent van een klimaatneutrale doelstelling kunnen halen. 'De grotere slagen die je moet maken, moet je vooral samen doen' “De grotere slagen die je moet maken, moet je vooral samen doen.” Dat doet Achmea zelf ook. Zo werkt Achmea met een warmte-exploitant, andere bedrijven en de gemeente Leeuwarden aan een aansluiting op aardwarmte. Het is belangrijk om oog te hebben voor ontwikkelingen in de omgeving en daar bij aan te sluiten, zegt Lijnkamp. "Je ogen en oren openhouden. Niet alleen navelstaren op wat je direct zelf kan beïnvloeden, maar vooral ook wat er in je omgeving gebeurt is echt wel heel cruciaal." De lessen die Achmea bij de verduurzaming van haar eigen bedrijfsvoering opdoet, kan het bedrijf weer gebruiken om klanten te helpen en vice versa. Zo biedt Interpolis klanten milieuvriendelijke en isolerende ‘groene daken’ en levert Centraal Beheer zonnepanelen. De goede richting belangrijker dan de exacte snelheid Ondanks dat de financiële of maatschappelijke impact van Achmea via haar klanten en beleggingen groter is dan de impact van de eigen bedrijfsvoering, vindt Lijnkamp dat Achmea ook de eigen bedrijfsvoering moet verduurzamen. “Het niet doen is geen keuze. Ik vind dat je zowel vanuit je bedrijfsvoering, vanuit wat je naar je klanten en medewerkers doet als wat je in je beleggingen doet, een congruent en consistent verhaal moet hebben.” Voor Lijnkamp is het inslaan van de juiste duurzame richting belangrijker dan de exacte snelheid. Hij denkt dat Achmea haar doelstellingen zelfs eerder zou kunnen halen, maar dat is niet zijn doel. “Voor mij is het de vraag of je dat moet willen.” Ook het jaar 2030 is voor hem niet heilig. Wat hem betreft kan het doel ook later worden gehaald. “Ik doe hem liever goed en in samenwerking met de omgeving dan dat we de doelstelling rücksichtslos doordrukken om hem te halen.” Lees meer over klimaatneutrale bedrijfsvoering en klimaatneutraliteit: Een klimaatneutrale bedrijfsvoering voor een drukkerij: van verantwoord bosbeheer tot CO2-compensatie Kan de Formule 1 in 2030 klimaatneutraal zijn? Interview met Jeroen Cox, KPN over wat er komt kijken bij een klimaatneutrale bedrijfsvoering

Leestijd 5 minuten

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazine


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu