Leestijd 3 minuten

Nederland nog steeds het verst verwijderd van de Europese hernieuwbare energie doelstelling

Nederland is van alle Europese landen het verst verwijderd van de Europees afgesproken doelstelling voor hernieuwbare energie. Dat is een van de constateringen uit de tweejaarlijkse evaluatie Monitor Infrastructuur en Ruimte (MIR) waarin de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt gemonitord.

Groningen windenergie lokale energie

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) brengt de Monitor Infrastructuur en Ruimte (MIR) uit in samenwerking met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 is de vierde rapportage over het doelbereik van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR).

Veel economische en mobiliteitsdoelen gehaald

Veel van de economische en mobiliteitsdoelen uit deze visie zijn gehaald, zoals het versterken van de concurrentiekracht van stedelijke regio’s, het vergroten van het aanbod van infrastructuur en de toegenomen beschikbaarheid van het autosnelwegennet.

Onder andere door de fiscale stimulering van de aanschaf van zuinige auto’s neemt de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden al jaren af, terwijl het autogebruik toeneemt. De CO2-uitstoot is sinds 2015 weer licht gestegen.

Weinig duurzaamheidsdoelen gehaald

Veel van de doelen op het gebied van duurzaamheid, natuur en water haalt Nederland niet. Uitzondering is de voortgang die is geboekt bij de toepassing van ‘de ladder voor duurzame verstedelijking’. Dit moet onnodige bebouwing van open (natuur)gebieden voorkomen.

De ladder voor duurzame verstedelijking houdt in dat overheden bij alle verstedelijkingsplannen moeten toelichten in hoeverre de voorgenomen stedelijke ontwikkeling noodzakelijk is en of het mogelijk is om te bouwen binnen bestaand stedelijk gebied, bijvoorbeeld door benutting van beschikbare gronden via herstructurering en transformatie.

Wanneer dat niet mogelijk is, moet worden beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties waar verschillende middelen van vervoer mogelijk zijn. Deze ladder wordt steeds vaker toegepast in bestemmingsplannen. In de periode 2012-2014 werd in 72 procent van de bestemmingsplannen de ladder in het geheel niet toegepast, in de periode 2016-2018 is dat nog slechts in 6 procent van de bestemmingsplannen het geval.

Hernieuwbare energie

In 2020 wil Nederland 14 procent hernieuwbare energie gebruiken, dat is vastgelegd in het Energieakkoord. In de MIR staat dat Nederland nog ver van dat doel verwijderd is. Zo moeten er onder andere nog veel meer windmolens bij.

Onderstaande grafiek toont het aantal windturbines per gemeente.

Achteruitgang van zeldzame soorten in ecosystemen

Een belangrijke oorzaak voor de achteruitgang van zeldzame soorten in ecosystemen is een te veel aan stikstof in de bodem. De hoeveelheid stikstof in de bodem neemt onder andere toe door stikstofdepositie uit de lucht.Twee derde deel van de stikstof die op de bodem valt, bestaat uit ammoniak. Deze stof is hoofdzakelijk afkomstig uit de landbouw. Ook verkeer en industrie zorgen voor verhoogde stikstofwaarden in de bodem.

Aan vijf sectortafels spraken het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties over de invulling van het Klimaatakkoord. DuurzaamBedrijfsleven sprak met de voorzitters van alle vijf de tafels:

Bron: MIR | Afbeelding: Adobe Stock | Grafieken: MIR

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu