Change Financiën

VP Capital

VP Capital is de investeringsmaatschappij van de Belgisch-Nederlandse familie van Puijenbroek, actief sinds 1865 met een eigen textielbedrijf, nu gekend als HAVEP. Inmiddels houdt VP Capital ook belangen in in bedrijven in ledschermen, landbouw, impactinvesteringen, maakindustrie en energie. Daarnaast investeert het familiefonds ook in vastgoed.


Investeren in een duurzame toekomst 

VP Capital heeft in Europa zo’n 42 investeringen in portfolio, voornamelijk in Nederland en België. De activiteiten richten zich op acht investeringsdomeinen: energietransitie, agrifood, maakindustrie, media, vastgoed, textiel, (gezondheids)zorg en water. Uitgangspunt bij het investeringsbeleid is actieve betrokkenheid, lange-termijncommitment en duurzaamheid. De focus ligt op het investeren in de noodzakelijke transities en innovaties die positieve impact creëren.  

Duurzame vooruitgang versnellen 

Als investeerder en aandeelhouder is het de missie van VP Capital om duurzame vooruitgang te versnellen en de toekomstbestendigheid van de bedrijfsactiviteiten te vergroten. Dat ziet de investeerder als een kans en een verantwoordelijkheid. Ondernemingen en investeringen worden gestimuleerd om hierop een visie te ontwikkelen en deze uit te werken in een concreet implementatieprogramma.  

VP Capital zie corona als een concrete confrontatie met hoe toekomstbestendig de wereld is. De klimaatcrisis en de sociale disbalans in de wereld vragen al langer aandacht en corona toont volgens VP Capital dat die aandacht moet worden  omgezet naar meer actie. Want wat voor corona geldt, geldt ook voor de welvaartskloof of de klimaatcrisis: dat vergt samenwerking.  

Strategie 

De strategie van VP Capital tot en met 2023 behelst explicieter dan ooit de ambitie om bij te dragen aan de duurzame vooruitgang die noodzakelijk is. Strong heritage. Sustainable progress, is het motto van VP Capital. VP Capital wil “verduurzamen”, maar vertrekt wel van een bestaand portfolio en is actief in verschillende sectoren. Daarom werd het VP Capital duurzaamheidsmodel ontwikkeld. Dat bestaat uit twee hoofdassen: negatieve impact verkleinen en positieve impact vergroten. Negatieve effecten bij participaties worden gereduceerd middels ESG, innovaties en waar onvermijdbaar desinvesteren. Daarnaast streeft VP Capital ernaar om positieve effecten vergroten door donaties, impactinvesteringen en impactvolle innovaties. Ook het creëren van shared value hoort hierbij: het tegelijk creëren van economische én maatschappelijke meerwaarde met een bestaand bedrijf. 

Hoe doet VP Capital dat concreet? Jaarlijks wordt het hele portfolio extern doorgelicht op duurzaamheid en per investering wordt een duurzaamheidsscore bepaald, die gebruikt wordt om tot een totale portfolioscore te komen. Dat geeft een concreet beeld van de negatieve, neutrale en positieve impact die wordt gerealiseerd. In 2018 voerde VP Capital een nulmeting uit, en in 2019 werd de eerste progressie gemeten. Op basis van deze onafhankelijke jaarlijkse meting willen wil de investeerder in 2023 een impactscore halen van 4,5. Dit betekent dat het jaarlijks een progressie moet realiseren van zo’n 7,5 procent.  

Die verbeteringen wil VP Capital realiseren door bedrijven waarin het een meerderheidsbelang heeft voorloper te laten worden in transitie naar duurzame en sociale economie. Ook is het de bedoeling dat de bestaande fondsinvesteringen/portefeuille bij dragen met een verbetering van hun ESG-score.  

Belangrijk element uit de strategie is ook dat eind 2023 de impactinvesteringen minstens 20 procent moeten uitmaken van het totale geïnvesteerd vermogen. Verder wil VP Capital CO2-neutraal zijn door de CO2-uitstoot maximaal te reduceren. Wat niet gereduceerd kan worden gaat VP Capital compenseren voor scope 1 en 2 van zichzelf en van bedrijven waar het een meerderheidsbelang in heeft. 

Samenwerking is een hoeksteen in de duurzaamheidsstrategie. VP Capital wil zijn kennis, ervaring en netwerk delen met andere gelijkgestemde (familie-) investeerders en partners om samen verder te leren, ontwikkelen en investeren. 

Meer weten? Bezoek de bedrijfswebsite

Artikelen over VP Capital

Investeerdersfamilie maakt duurzame vooruitgang openbaar

Change Financiën

Investeerdersfamilie maakt duurzame vooruitgang openbaar

Het rapport verschijnt vandaag en laat zien dat VP Capital in 2019 een kleine vooruitgang boekte ten opzichte van 2018. Het bedrijf scoort over haar hele portefeuille een 3,3 (in 2018 was dat een 3,1). Dat komt met name door een betere score bij Q Lite, investeringen in Accsys en Aquaporin en de deelname aan impactfonds Pymwymic. Het is een bescheiden vooruitgang, erkent VP Capital. In 2023 wil de investeerder dat de score op 4,5 uitkomt.  Er bestaan vele methodes om duurzaamheid van individuele bedrijven of specifieke vastgoedprojecten te beoordelen. Met de vandaag gepresenteerde methode wordt echter het gehele vermogen beoordeeld. Van vastgoed, eigen bedrijven, private equity tot donaties. Met die aanpak wil VP Capital de impact over de hele breedte van haar portefeuille verbeteren. Lees hier het duurzaamheidsrapport Grotere vooruitgang Die ambitie is ook de reden dat VP Capital consultancybedrijf MJ Hudson Spring inhuurde om het portfolio door te lichten. Op dit moment wordt maar een klein deel van het geld ingezet voor zogenoemde impact-investeringen. Dat zijn investeringen die een positieve invloed hebben op mens en milieu. In 2023 moet een vijfde van de investeringen aantoonbare impact hebben.  Lees ook: Hoe textielbedrijf HAVEP duurzamer wil worden Al volgend jaar verwacht de investeerder een grotere vooruitgang te rapporteren. “Een aantal grote impact-investeringen was pas in de loop van 2019 rond, en zal dus in het volgende voortgangsrapport staan”, vertelt Guus van Puijenbroek, directeur van VP Capital. “Maar ook door de verdere bijdrage van ons installatiebedrijf Batenburg zal de score stijgen. Zij spelen een belangrijke rol in de energietransitie.” Lessen voor familie-investeerders VP Capital is de investeringsmaatschappij van de familie van Puijenbroek. Transparantie is voor veel familie-investeerders een dilemma. Toch streeft VP Capital transparantie na. “We willen ons rapport delen met andere familie-investeerders. Die hebben een andere horizon dan klassieke private equity-bedrijven. Door kennis te delen kunnen we de versnelling van duurzame vooruitgang een extra impuls geven”, zegt Van Puijenbroek. Ondertussen zal VP Capital zelf ook in gesprek gaan met de fondsen, goede doelen en bedrijven om te kijken hoe deze hun beoordeling kunnen verhogen. “We zien het als onze rol als aandeelhouder om duurzaamheid op de agenda te zetten en te bespreken.” Voor de bedrijven die onder het beheer van VP Capital vallen, zoals textielbedrijf HAVEP, betekent dat bijvoorbeeld dat ze in hun sector een duurzame koploperspositie moeten nastreven. Lees ook ons interview met VP Capital-directeur Guus van Puijenbroek 

3 minuten lezen

'Het vermogen om duurzame vooruitgang te versnellen'

Change Financiën

'Het vermogen om duurzame vooruitgang te versnellen'

De lange geschiedenis van het ondernemerschap van de familie van Puijenbroek begint in 1865 met de oprichting van een textielfabriek (het huidige HAVEP). Anno 2020 zijn de activiteiten van de familie uitgegroeid tot investeringsmaatschappij VP Capital met verschillende eigen bedrijven (waaronder HAVEP, Q-lite en Batenburg Techniek) en een investeringstak die in verschillende domeinen investeert. Guus van Puijenbroek, uit de vijfde generatie van de ondernemersfamilie, staat sinds 2009 aan het roer van het bedrijf. [image]  “Wat zijn de gevolgen van onze acties voor de volgende generatie?”, is de vraag die Van Puijenbroek en zijn voorgangers altijd voorop hebben gesteld. Het verantwoordelijkheidsgevoel naar de nieuwe generaties en de maatschappij als geheel maakte goed werkgeverschap en de ondersteuning van lokale goede doelen een belangrijke eigenschap van het ondernemerschap van de familie. Die sterke sociale ‘heritage’ vormt de basis voor de verbreding en versnelling met een nieuwe investeringsstrategie waarin ook milieu een topprioriteit is.  In het huidige vijfjarenplan (2019-2023) wordt geïntegreerd ingezet op duurzaamheid in de volle breedte.   Model voor duurzaamheid Van Puijenbroek wil dat zowel de eigen bedrijven als de investeringsportefeuille verduurzamen. De rol als aandeelhouder wil de investeringsmaatschappij actief gebruiken. Zo zetten ze ESG en impact bij elke bestuurs- of aandeelhoudersvergadering op de agenda.  Binnen de bestaande eigen bedrijven wordt samen met het management, op basis van ESG rapportages, een ambitieuze agenda doorgevoerd om de footprint structureel te verbeteren. Daarnaast wordt fors ingezet op de transities die als investeerder gerealiseerd kunnen worden. Zo wil Van Puijenbroek eind 2023, naast de investeringen binnen de eigen bedrijven, onder andere 20 procent van het familievermogen in impactinvesteringen onderbrengen en moet minstens 5 procent naar innovatie gaan. Van oudsher wordt al geïnvesteerd in media, textiel, agri-food, vastgoed en de maakindustrie. Met het oog op de transitie naar een duurzame economie zijn daar drie domeinen aan toegevoegd: energietransitie, water en zorg. Om de duurzame visie waar te maken heeft de investeringsmaatschappij een duurzaamheidsmodel gecreëerd. “In dit model werk je tegelijkertijd op twee niveaus: de negatieve impact reduceren en de positieve impact vergroten. Om de negatieve impact te verlagen zetten we in op ESG-tools en innovatie. Als dat op termijn niet het gewenste resultaat oplevert gaan we over op desinvesteren, maar zover is het tot nu toe nog niet. Het vergroten van de positieve impact bereiken we met donaties, impactinvesteringen en investeringen in ‘shared value’ innovaties”, legt Van Puijenbroek uit. Investeren in innovatie Hoe dit model in de praktijk werkt blijkt uit verschillende cases van de eigen bedrijven waarin de investeringsmaatschappij opereert. “De textielsector staat bekend als vervuilend en niet duurzaam. Moeten wij er daarom afscheid van nemen, hebben wij ons afgevraagd. Maar daarmee zou het probleem verplaatst worden maar niet opgelost zijn. Wij kiezen ervoor om onze geschiedenis en kennis in te zetten om een aanjager van verduurzaming in de sector te zijn”, vertelt de directeur. Het textielbedrijf HAVEP, dat werkkleding maakt, investeert dan ook fors in verduurzaming en circulariteit. Bijvoorbeeld door andere materialen te kiezen zoals biologisch katoen, gerecycled polyester en kleding van houtpulp. Hierdoor kunnen de negatieve effecten verder worden gereduceerd. “We willen innovaties versnellen die de negatieve effecten van de textielsector kunnen reduceren.” De investeringsmaatschappij heeft het Textile Innovation Fund opgezet, met een tweede en groter fonds op komst. Voorbeelden zijn investeringen in SpinDye (een Zweedse fashiontechbedrijf dat een duurzamer verfproces ontwikkelde), Nature Coatings (een Amerikaanse cleantechbedrijf dat houtafval in zwarte pigmenten omzet) en Norman Hangers (een Brits bedrijf dat kartonnen kledinghangers maakt). “Binnen ons landbouwbedrijf werken we ook aan de reductie van onze negatieve impact. Daarnaast investeren we in impactinitiatieven zoals Vibers en Pymwymic.” 'Wij kiezen ervoor om een aanjager van verduurzaming in de sector te zijn' Batenburg Techniek is een ander voorbeeld in de portefeuille van VP Capital. Naast het reduceren van haar eigen negatieve impact, zet het bedrijf succesvol in op R&D in de installatietechniek om zo duurzame innovaties te ontwikkelen voor haar klanten. Zo heeft Batenbrug een waterstof cv-installatie ontwikkeld, en zijn ze actief in laadoplossingen voor elektrisch vervoer en aardwarmte voor de glastuinbouw. Zo heeft Q-lite, dat in elektronische informatiesystemen en LED-schermen zit, ruim 1.500 zonnepanelen geplaatst waarmee ze ook stroom aan hun buren leveren. Daarnaast heeft het bedrijf een circulair display-as-a-servicemodel ontwikkeld om de levensduur van zijn producten te verlengen. De eerste zijn inmiddels verhuurd. “Het is nog een nieuw model maar ik geloof dat het de toekomst is”, aldus Van Puijenbroek. Kansrijke domeinen Eenzelfde werkwijze wordt in alle acht domeinen toegepast. Van Puijenbroek ziet veel kansen weggelegd in water en de energietransitie. “De toekomstige beschikbaarheid van schoon water is een belangrijk vraagstuk. Daarom investeren wij ook in bedrijven die zich niet per se presenteren als een impactbedrijf, maar wel technologieën ontwikkelen die een enorme impact kunnen maken.” De directeur is enthousiast over een investering in Aquaporin, een spin-off van de Universiteit van Kopenhagen. “Zij hebben een membraamtechnologie ontwikkeld waarmee waterzuiveringsinstallaties met een tiende van het huidige energieverbruik water kunnen zuiveren.” Een voorbeeld van vooruitgang in de energietransitie ligt zelfs op steenworp afstand van het kantoor, dat in het ouderlijk huis van Ruud van Puijenbroek (derde generatie) in Goirle is gevestigd. “In het oude ketelhuis op het fabrieksterrein van HAVEP hebben wij al jaren een biomassa-installatie. Deze wordt met hout, dat niet geschikt is voor de houtverwerkende industrie, van ons landgoed gevoed. In de nabije toekomst gaat deze installatie warmte leveren aan 155 woningen.”   De juiste balans Aan de hand van ESG-prestatieladders wordt de vooruitgang van de eigen bedrijven gemeten. Maar VP Capital heeft een brede portefeuille met meer dan 100 deelnemingen. Strategie is om ook een actieve rol als aandeelhouder te nemen in de fondsen en bedrijven waarin indirect wordt geïnvesteerd. Voor de hele portefeuille ontwikkelde VP Capital samen met Spring Associates een methode die gebaseerd is op de internationale standaarden. Daarin worden diverse parameters gebruikt. Alhoewel de bedrijven nog wachten op hun volgende rapportage kan Van Puijenbroek melden dat de eerste slagen al zijn gemaakt. “Medio dit jaar hebben we het beeld compleet en is helder waar we staan op onze prestatieladder. We monitoren zo ons hele vermogen en willen blijvend verbeteren door onze negatieve effecten te reduceren en tegelijkertijd binnen onze acht domeinen de positieve impact te vergroten.” VP Capital stimuleert de bedrijven om hun CO2-uitstoot omlaag te krijgen en neemt de compensatie van de resterende CO2 gedurende de eerste drie jaar voor eigen rekening. “Dat doen we via de herplanting van bomen, dat is de meest effectieve manier. Het is een ‘incentive’ voor de bedrijven om de CO2-uitstoot heel snel omlaag te brengen, want na de overgangsperiode krijgen ze de rekening zelf. Maar het gaat ons in de kern om de juiste balans in ‘doing less harm en doing more good’.” Een duurzame visie Aan voorbeelden van vooruitgang geen gebrek. Het lijkt vanzelfsprekend voor Van Puijenbroek. Toch heeft het wel wat voeten in de aarde gehad om deze nieuwe strategie in gang te zetten. ‘Wij hebben al dit geld verdiend en nu gaan jullie dit weer weggeven’, luidde het weleens vanuit de vorige generatie. “Ik heb moeten uitleggen dat dit juist niet de bedoeling is. Overigens is het niet zo dat zij niet de noodzaak van verduurzaming erkennen. Ze zagen juist wel de verantwoordelijkheid, maar hadden toen minder oog voor de kansen. De jongere generatie, de ‘next gen’, heeft ook een actieve rol genomen in deze discussie.  Juist die combinatie maakt dat de in 2019 ingezette strategie breed wordt gedragen.” Van Puijenbroek, samen met zijn vrouw Astrid Leyssens de drijvende kracht van de verduurzaming binnen VP Capital, is overtuigd van de kansen die verduurzaming biedt. “Er is momentum op het investeringsvlak. Er zijn veel bedrijven die met innovatie bezig zijn en die een mooie toekomst tegemoet gaan. Daar willen wij ook bij zijn.” Uiteindelijk moet elk bedrijf duurzaam worden want anders besta je straks niet meer, is zijn logica. “En als je dan toch weet dat het die kant opgaat en je daarin wil versnellen, dan is dit hét moment om het te doen. Als je nu schakelt, heb je er namelijk ook commercieel voordeel mee.” Daarnaast wil de familie, vanuit haar ‘heritage’, een belangrijke rol spelen in de duurzame vooruitgang. “Samen met onze eigen bedrijven, maar ook als investeerder in andere fondsen of samen met andere families.” De kracht van familiekapitaal De kracht van ‘familie-investeerders’ kan nog wel eens heel belangrijk zijn in de transitie naar een duurzame economie. “Voordeel is dat familiebedrijven gezamenlijk een lange horizon hebben en de traditie van rentmeesterschap vernieuwd kunnen invullen”, redeneert Van Puijenbroek. “Maar liefst 70 procent van het aantal ondernemingen in Nederland is een familiebedrijf. Daar zit veel kapitaal en kennis. Samen kunnen we een cruciale rol spelen in de duurzame vooruitgang en de transitie een paar stappen vooruithelpen.” Lees meer over duurzaam investeren: Duurzaamheid op de eerste plaats. Wat betekent dat voor financieel rendement? Duurzaam investeren: Europese bedrijven stopten vorig jaar € 124 mrd in duurzaamheid Duurzaamheid nastreven door landbouwinnovatie: hoe investeer je slim in boeren?

8 minuten lezen

Meer informatie over
VP Capital

VP Capital sluit samenwerkingsovereenkomst met Wilma Wonen

Realisatie 185 nieuwbouwwoningen Zuidrand van Goirle

In het voorjaar van 2022 zal worden gestart met de realisatie van een nieuwe woonwijk op het HAVEP terrein van de familie van Puijenbroek. Vlakbij de dorpskern van Goirle zullen ruim 180 woningen worden gebouwd. In de wijk zal een mix van woningtypes komen. Naast 143 koopwoningen in het midden en hoger segment worden er 42 sociale woningen gerealiseerd. VP Capital (Familie van Puijenbroek) en Wilma Wonen hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

De ideeën voor de herontwikkelingen zijn zo’n 12 jaar geleden ontstaan. De uitgebreide voorbereiding en overleg met de diverse betrokkenen heeft geresulteerd in een herinrichting van het gebied aan de Zuidrand van Goirle waarbij een impuls wordt gegeven door de functies wonen, water, natuur, biodiversiteit en cultuurhistorie in samenhang te ontwikkelen.  De wijk zal grenzen aan het natuurgebied Gorp & Roovert. Op dit moment wordt de Ley verlegd en wordt er gewerkt aan het kwalitatief hoogwaardige en versterkte natuur- en waterbergingsgebied Beekdal Nieuwe Ley. Eind dit jaar zal dit nieuwe recreatieve gebied klaar zijn.

 

Guus van Puijenbroek, directeur VP Capital:

“We hebben al ruim 150 jaar een sterke verbondenheid met Goirle. Tegelijkertijd hebben we de ambitie om duurzame vooruitgang te versnellen. Dit project geeft de unieke mogelijkheid om wonen en natuur in balans te ontwikkelen. Die samenhang is essentieel om ook voor toekomstige generaties waardevol te blijven. Daarnaast kunnen we een concrete bijdrage leveren aan het actuele vraagstuk van het woningtekort in de Brabantse regio. Ook daar kiezen we voor een gebalanceerd woningaanbod. Dankzij de constructieve samenwerking van alle betrokkenen kunnen we nu de volgende stap zetten naar de daadwerkelijke realisatie.”

HAVEP zal eind dit jaar verhuizen naar een nieuw circulair gebouw in Goirle. Het industrieel erfgoed aan de Watermolenstraat zal worden geïntegreerd in de woonwijk.

De planontwikkeling heeft VP Capital samen met PS Vastgoedconcepten ingevuld. Als ontwerpers en adviseurs zijn o.a. Kuiper Compagnons, Antea Group en Deloitte Real Estate betrokken. In 2020 organiseerde VP Capital een verkooptender voor het plangebied. Wilma Wonen kwam daarbij als sterkste partij uit de strijd.

 

Arnout Vos, Commercieel Manager Wilma Wonen:

“We zijn trots dat we mogen bijdragen aan de ontwikkeling van deze prachtige en historische locatie tot een nieuw duurzaam woongebied. We kijken terug op een intensief traject waarbij wij onze kennis en kunde optimaal konden inzetten om de planontwikkeling een stap verder te brengen. De komende periode zullen we de woningen verder ontwikkelen om begin volgend jaar te kunnen starten met de verkoop. De combinatie van een uitgebreide mix van woningtypes, de prachtige ligging bij de natuur en toch dicht bij de voorzieningen maakt dat we daar vol vertrouwen naar uitkijken.”

Bij de ontwikkeling van de woonwijk en inrichting van het Beekdal is nauw samengewerkt met de gemeente Goirle, Waterschap De Dommel, provincie Brabant, Brabants Landschap en de stichting Biodiversiteit Goirle en Riel.

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu