Change Financiën

VP Capital

VP Capital is de investeringsmaatschappij van de Belgisch-Nederlandse familie van Puijenbroek, actief sinds 1865 met een eigen textielbedrijf, nu gekend als HAVEP. Inmiddels houdt VP Capital ook belangen in in bedrijven in ledschermen, landbouw, impactinvesteringen, maakindustrie en energie. Daarnaast investeert het familiefonds ook in vastgoed.

Investeren in een duurzame toekomst 

VP Capital heeft in Europa zo’n 42 investeringen in portfolio, voornamelijk in Nederland en België. De activiteiten richten zich op acht investeringsdomeinen: energietransitie, agrifood, maakindustrie, media, vastgoed, textiel, (gezondheids)zorg en water. Uitgangspunt bij het investeringsbeleid is actieve betrokkenheid, lange-termijncommitment en duurzaamheid. De focus ligt op het investeren in de noodzakelijke transities en innovaties die positieve impact creëren.  

Duurzame vooruitgang versnellen 

Als investeerder en aandeelhouder is het de missie van VP Capital om duurzame vooruitgang te versnellen en de toekomstbestendigheid van de bedrijfsactiviteiten te vergroten. Dat ziet de investeerder als een kans en een verantwoordelijkheid. Ondernemingen en investeringen worden gestimuleerd om hierop een visie te ontwikkelen en deze uit te werken in een concreet implementatieprogramma.  

VP Capital zie corona als een concrete confrontatie met hoe toekomstbestendig de wereld is. De klimaatcrisis en de sociale disbalans in de wereld vragen al langer aandacht en corona toont volgens VP Capital dat die aandacht moet worden  omgezet naar meer actie. Want wat voor corona geldt, geldt ook voor de welvaartskloof of de klimaatcrisis: dat vergt samenwerking.  

Strategie 

De strategie van VP Capital tot en met 2023 behelst explicieter dan ooit de ambitie om bij te dragen aan de duurzame vooruitgang die noodzakelijk is. Strong heritage. Sustainable progress, is het motto van VP Capital. VP Capital wil “verduurzamen”, maar vertrekt wel van een bestaand portfolio en is actief in verschillende sectoren. Daarom werd het VP Capital duurzaamheidsmodel ontwikkeld. Dat bestaat uit twee hoofdassen: negatieve impact verkleinen en positieve impact vergroten. Negatieve effecten bij participaties worden gereduceerd middels ESG, innovaties en waar onvermijdbaar desinvesteren. Daarnaast streeft VP Capital ernaar om positieve effecten vergroten door donaties, impactinvesteringen en impactvolle innovaties. Ook het creëren van shared value hoort hierbij: het tegelijk creëren van economische én maatschappelijke meerwaarde met een bestaand bedrijf. 

Hoe doet VP Capital dat concreet? Jaarlijks wordt het hele portfolio extern doorgelicht op duurzaamheid en per investering wordt een duurzaamheidsscore bepaald, die gebruikt wordt om tot een totale portfolioscore te komen. Dat geeft een concreet beeld van de negatieve, neutrale en positieve impact die wordt gerealiseerd. In 2018 voerde VP Capital een nulmeting uit, en in 2019 werd de eerste progressie gemeten. Op basis van deze onafhankelijke jaarlijkse meting willen wil de investeerder in 2023 een impactscore halen van 4,5. Dit betekent dat het jaarlijks een progressie moet realiseren van zo’n 7,5 procent.  

Die verbeteringen wil VP Capital realiseren door bedrijven waarin het een meerderheidsbelang heeft voorloper te laten worden in transitie naar duurzame en sociale economie. Ook is het de bedoeling dat de bestaande fondsinvesteringen/portefeuille bij dragen met een verbetering van hun ESG-score.  

Belangrijk element uit de strategie is ook dat eind 2023 de impactinvesteringen minstens 20 procent moeten uitmaken van het totale geïnvesteerd vermogen. Verder wil VP Capital CO2-neutraal zijn door de CO2-uitstoot maximaal te reduceren. Wat niet gereduceerd kan worden gaat VP Capital compenseren voor scope 1 en 2 van zichzelf en van bedrijven waar het een meerderheidsbelang in heeft. 

Samenwerking is een hoeksteen in de duurzaamheidsstrategie. VP Capital wil zijn kennis, ervaring en netwerk delen met andere gelijkgestemde (familie-) investeerders en partners om samen verder te leren, ontwikkelen en investeren. 

Meer weten? Bezoek de bedrijfswebsite

Artikelen over VP Capital

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken by Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu