Change Financiën

ASN Bank

ASN Bank is één van de duurzaamste banken van Nederland. Het duurzaamheidsbeleid bestaat uit drie pijlers: klimaat, biodiversiteit en mensenrechten. Om zijn impact te vergroten zoekt ASN Bank de samenwerking met andere financiële instellingen. Zo speelde ASN Bank een belangrijke rol bij de totstandkoming van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) en het Platform Biodiversiteit Accounting Financials (PBAF). Op die manier wordt het voor andere financiële instellingen makkelijker om de impact van hun investeringen en leningen op het klimaat en biodiversiteit te meten.


“Duurzaamheid en financieel rendement gaan heel goed samen”  

Het is lang niet de grootste bank van Nederland, maar ASN Bank neemt wel het initiatief als het gaat om duurzaamheid. De bank smeedt allianties en oefent invloed uit. “We zijn in 2015 met het Partnership for Carbon Accounting Financials begonnen. Als je me toen had verteld dat we daar inmiddels wereldwijd voet mee aan de grond hadden gekregen, dan had ik je niet geloofd.” 

ASN Bank ontstond ooit uit een vakbeweging, die het geld van hun leden op een sociaalmaatschappelijke manier wilde wegzetten. De missie van ASN: 'Werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving'. “Wij bestaan dit jaar zestig jaar, en die missie zit echt in het DNA van dit bedrijf. De bank is er altijd trouw aan gebleven”, zegt algemeen directeur Arie Koornneef. “In iedere propositie en activiteit moet die missie verweven zitten.”  

Duurzaamheid als onderscheidende factor 

Het duurzame profiel was jarenlang een onderscheidende factor voor ASN Bank, maar inmiddels meten andere banken zich in toenemende mate ook een groen imago aan. “Het duurzame gedachtengoed wordt inderdaad breder gedragen. Duurzaamheid maakt een groei door. Dat is prima, want als het om onze missie gaat, is er geen sprake van concurrentie. Het is een cliché, maar een duurzame samenleving kunnen wij niet alleen realiseren. Daarom werken we samen met andere financiële instellingen, maatschappelijke organisaties en de overheid.” 

Door de groeiende aandacht voor duurzaamheid, ziet ASN Bank zijn klantenbestand ook flink toenemen. “De grootste procentuele groei vindt vooral in de jongere doelgroep plaats”, aldus Koornneef. ASN Bank heeft drie pijlers onder zijn strategie: klimaat, biodiversiteit en mensenrechten. “Welke impact kunnen we met onze financieringen en beleggingen realiseren op die pijlers?”, is de vraag die Koornneef zichzelf stelt als hij over de strategie praat.  

“Welke impact kunnen we met onze financieringen en beleggingen realiseren"

Partnership for Carbon Accounting Financials 

Anderen meenemen en verder helpen staat centraal in het uitvoeren van die strategie. Zo stond ASN Bank in 2015 aan de basis van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). Inmiddels hebben meer dan tachtig financiële internationale instellingen zich aangesloten bij dit samenwerkingsverband. Dat betekent dat al die banken en verzekeraars zich gecommitteerd hebben om de klimaatimpact van hun beleggingsportefeuille en financieringen te berekenen en te rapporteren. Dat gaat niet om klein bier. De betrokken instellingen beheren voor hun klanten een vermogen van 12.000 miljard euro. “Als we zichtbaar maken wat de klimaatimpact is van beleggingen, kunnen we sturen op een betere besteding van dat geld. We zijn in 2015 met PCAF begonnen. Als je me toen had verteld dat we daar inmiddels wereldwijd voet mee aan de grond hadden gekregen, dan had ik je niet geloofd.” 

Biodiversiteit  

Hetzelfde doet ASN Bank met biodiversiteit. Als initiatiefnemer van het PBAF (Platform Biodiversiteit Accounting Financials) werkt de bank samen met vijf andere Nederlandse financiële instellingen om de impact op biodiversiteit te meten en de meetmethode met elkaar aan te scherpen. Gezamenlijk hebben de partijen 255 miljard euro onder hun beheer. Koornneef: “We hebben samen met andere financiële instellingen binnen PBAF een meetmethode ontwikkeld om impact inzichtelijk te maken. Dat delen we graag met anderen, want dan creëer je nog veel meer impact. Er is veel interesse vanuit de financiële wereld. Iedereen wil goede dingen doen met het geld van klanten. Wij kunnen helpen de negatieve impact van bedrijven op natuur terug te dringen en we onderzoeken hoe we ook positief kunnen bijdragen aan natuurherstel.”  

"Wij kunnen helpen de negatieve impact van bedrijven op natuur terug te dringen"

Breder nog dan PBAF is de ‘Biodiversity Pledge’. 26 Instellingen wereldwijd ondertekenden deze belofte om zich in te zetten voor biodiversiteit. ASN Bank is mede-initiatiefnemer van die pledge. Via kredietverleningen en beleggingen gaan de ondertekenaars eisen stellen aan bedrijven en projecten op het gebied van biodiversiteit. Ook roepen ze regeringsleiders op het proces van natuurverlies aan te pakken.  

Mensenrechten 

Als het gaat om mensenrechten dan focust ASN Bank met het lange termijndoel op dit moment op leefbare lonen in de kledingindustrie. “In die sector zijn stevige mensenrechtenissues. En nu nog erger, doordat de verkoop van kleding onder druk staat vanwege de coronacrisis. Dat betekent dat mensen, die in die sector werken, nog meer onder druk komen, terwijl ze het al zo moeilijk hadden. Dat vertaalt zich weer in minder werkgelegenheid. Maar laten we niet met het vingertje wijzen. Ik ga liever in overleg met de sector. Kledingbedrijven zetten echt stappen. Er zijn bedrijven die gewoon bij ons op het podium komen zitten en in gesprek gaan. Adidas is bijvoorbeeld een speler die voorop loopt.” 

Het doel van ASN Bank is te komen tot een ‘leefbaar loon’ voor iedereen die werkt in de kledingindustrie. “Kunnen we in de hele keten zorgen voor een leefbaar loon? Een loon dat past bij de lokale omstandigheden. Dat wil zeggen dat er ook geld is voor onderwijs en gezondheidszorg, en wat spaargeld voor tegenvallers zoals wij dat ook hebben.”  

Investeringen in duurzaamheid en leefbaar loon verhogen de kosten van kleding. “Dat zijn inderdaad kostprijsverhogingen. Maar feitelijk gaat het maar om een paar cent per kledingstuk of een paar schoenen. Als je kijkt naar de productiekosten ten opzichte van de marketingbudgetten, dan ga ik de discussie graag aan”, zegt Koornneef. Door telkens allianties te smeden neemt de invloed van ASN Bank en Koornneef toe. “Als je met Adidas aan de telefoon zit, dan bel je niet alleen namens jezelf. Je bundelt de belangen van meerdere financiële partijen.”  

Duurzaamheid en financieel rendement  

Voor sceptici is duurzaamheid vooral die eerste vier letters: duur. “Duurzaamheid en financieel rendement gaan heel goed samen”, stelt Koornneef. “Ons oudste duurzame aandelenfonds doet het gemiddeld net zo goed als een niet duurzaam fonds. Ik denk dat niet-duurzame fondsen uiteindelijk in de problemen gaan komen. Beleggingsfondsen die bijvoorbeeld veel investeren in olie- en gasmaatschappijen. Dat is een sector waar geen toekomst in zit. Er wordt gesproken over het risico op ‘stranded assets’. Analisten verwachten dat talloze miljardeninvesteringen in olie en gas afgeschreven zullen moeten worden nu de olieprijs laag is en duurzame energie blijft groeien. Zo’n industrie moet zich gaan herbezinnen. Als de chemie ook groener wordt, wat doe je dan met je olie? ASN Bank heeft nooit in olieaandelen belegd en zal dat ook nooit doen.”  

“Ons oudste duurzame aandelenfonds doet het gemiddeld net zo goed als een niet duurzaam fonds"

De coronacrisis is volgens Koornneef een kans om fundamentele keuzes te maken voor een betere toekomst. “ExxonMobil heeft laatst zijn toekomstplannen bekendgemaakt. Wat bleek? De CO2-uitstoot gaat toenemen de komende jaren. Dat kan niet waar zijn. Dat moeten we echt naar beneden reguleren, bijvoorbeeld via CO2-beprijzing. Als bedrijven en overheden er voor kiezen om geen stappen te zetten, dan vind ik dat dat in de kostprijs moet doorklinken. De natuur is niet gratis.”   

Hoop 

Hoewel de fossiele industrie nog te weinig aanstalten maakt om te verduurzamen, is Koornneef optimistisch. “Waar ik heel blij van word, is bijvoorbeeld De Jonge Klimaatbeweging. En via ons duurzaamheidsplatform www.voordewereldvanmorgen.nl spreek ik regelmatig startende ondernemers met een duurzaam idee. Mensen die hun baan hebben opgegeven omdat ze geloven in de potentie van hun duurzame businessplan. Geweldig! De problemen zijn heel groot, maar ik word geïnspireerd en ik ben geraakt door mensen die laten zien dat het ze interesseert. Dat geeft mij hoop.”  

Artikelen over ASN Bank

ASN Bank wil het tij keren: Zwemmen tussen de vissen in plaats van tussen het zwerfplastic

Change Financiën

ASN Bank wil het tij keren: Zwemmen tussen de vissen in plaats van tussen het zwerfplastic

Over dertig jaar is het werkelijkheid; dan is de grens bereikt waarbij het gewicht van plastic in de oceanen hoger is dan het gewicht aan vis. Tijd om die trend te doorbreken, vindt ASN Bank.  Als organisatie met één kantoor en 170 medewerkers is de impact van ASN Bank als bedrijf gering op het verminderen van plasticgebruik. Via de ASN Beleggingsfondsen kan de bank echter wel een verschil maken. Bijvoorbeeld door bedrijven te stimuleren om over te stappen op verpakkingen met een minder negatieve milieu-impact. Daartoe heeft de bank nu beleid ontwikkeld.  ‘Het effect op biodiversiteit is nu al gigantisch’ ASN Bank gaat zelf actief het verbruik verminderen bij het jaarlijkse festival ACT. Roel Nozeman, senior-adviseur biodiversiteit bij ASN Bank, benadrukt echter dat de bank vooral een rol kan spelen door het probleem op de kaart te zetten bij overheden en bedrijven. Zo kan ASN Beleggingsfondsen als investeerder bedrijven aansporen om op zoek te gaan naar alternatieven.  Dat het gebruik problematische vormen aanneemt en er behoefte is aan alternatieven, is voor Nozeman zonneklaar. “Het effect op biodiversiteit is nu al gigantisch”, zegt hij over de plasticvervuiling in de natuur.   Lees ook: Waarom biodiversiteit economische waarde heeft Een miljoen olifanten  Al sinds de jaren zeventig neemt de productie van plastic jaarlijks toe. De verwachting is dat het probleem nog groter wordt, omdat de vraag naar het materiaal zal toenemen door de groeiende wereldbevolking.  In 2016 stelde Daniel Cressey in een artikel in Nature dat van de 300 miljoen ton geproduceerd plastic jaarlijks ongeveer 1,4 tot 2,5 procent in de oceanen belandt: 4,2 tot 7,5 miljoen ton. Dat is vergelijkbaar met het gewicht van een miljoen olifanten dat jaarlijks wordt toegevoegd aan de reeds 86 miljoen ton die zich al in de oceanen, in de kustgebieden en op de stranden bevindt. In datzelfde jaar waarschuwde de Ellen MacArthur Foundation in een rapport dat in 2050 het gewicht aan plastic in de oceanen dat van het gewicht aan vissen overstijgt als we op deze weg doorgaan.  ASN Bank schat dat de schade van plasticafval aan ecosystemen uitkomt op circa $ 75 miljard, waarvan $ 13 miljard schade per jaar aan zee-ecosystemen. Denk aan: verliezen door visserij en toerisme en kosten voor de schoonmaak van stranden. Daarnaast belandt (micro)plastic bijvoorbeeld via vissen weer in de voedselketen. Zo vormt het materiaal naast een milieuprobleem ook een mogelijk risico voor de volksgezondheid.  De link tussen plastic en olie  Voor de productie van plastic gebruikt de industrie voornamelijk olie. Daarmee dragen plastic verpakkingen bij aan de uitstoot van CO2. Nozeman verwijst naar een rapport van het World Economic Forum met de titel The New Plastics Economy Rethinking the future of plastics. Daarin staat dat 6 procent van het wereldwijde oliegebruik in 2014 op rekening kwam van plasticproductie. De verwachting is dat het percentage in 2050 uitkomt op 20 procent. Daarmee zou de gerelateerde CO2-uitstoot groeien van 1 procent in 2014 naar 15 procent van het totaal in 2050. “Het is duidelijk dat deze groei niet houdbaar is”, stelt Nozeman.  [image]  Een schonere planeet  Vanuit de missie om bij te dragen aan een schonere planeet is de ontwikkeling van plasticbeleid een logische stap voor ASN Bank. Dat beleid richt zich nu vooral op verpakkingen, omdat daar relatief veel plastic wordt gebruikt, zegt Nozeman. “Ongeveer 40 procent van het plastic in Europa wordt toegepast voor verpakkingen.”  ASN Bank verwacht van bedrijven waar meer dan 10 procent van de verpakkingen van plastic is dat zij plasticbeleid ontwikkelen om het gebruik van (eenmalige) plastic verpakkingen terug te dringen; overgaan op producten met een lagere milieu-impact en verantwoordelijkheid nemen om het plasticprobleem op te lossen. Bijvoorbeeld door plasticrecycling te stimuleren en op plastic verpakkingen aan te geven waar de verpakking van is gemaakt om recycling gemakkelijker te maken voor consumenten.   Plastic verpakkingen: óók voordelen  Plastic is niet alleen maar slecht. Zo verlengen plastic verpakkingen de houdbaarheid van producten. Dat kan voedselverspilling voorkomen. Daarnaast zorgen het lage gewicht en de flexibiliteit van het materiaal voor minder CO2-uitstoot tijdens het transport van de (lege) verpakkingen in vervuilende vrachtwagens. Ook kan de keuze voor plastic een besparing van andere fossiele materialen opleveren, zoals metaal. Ten slotte zijn sommige soorten plastic goed her te gebruiken.  Nozeman is zich bewust van deze voordelen, maar beklemtoont dat voor veel producten een plastic verpakking niet nodig is. Zoals groente en fruit in plastic verpakkingen: “Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Dat is met name gericht op marketing zodat men iets extra’s op het product kan zetten, dat het er mooier uitziet en het beter verkoopt.”  Recycling om zwerfafval tegen te gaan  Een deel van de oplossing om zwerfplastic tegen te gaan is het materiaal geschikt te maken voor recycling. De grote verscheidenheid aan soorten plastic en het gebruik van verschillende varianten in één verpakking maakt hergebruik nu vaak lastig. Daarnaast is het economisch over het algemeen niet interessant om plastic in te zamelen, waardoor verpakkingen in de natuur belanden.  Dat zou op termijn kunnen veranderen: In 2030 moet al het plastic recyclebaar zijn om te voldoen aan regelgeving van de Europese Unie. Nozeman vraag zich echter af of dit voldoende is. “Wat betekent dat dan? Als je iets een keer recyclet voldoe je dan aan de wet? Dat lost het probleem natuurlijk niet op.”   Verantwoordelijkheid voor plasticvervuiling nemen  Nozeman is blij dat er meer aandacht komt voor de negatieve gevolgen van plasticgebruik, maar benadrukt dat er nog een lange weg te gaan is. Hij stelt dat er vooral gekeken moet worden naar minder primair plastic gebruik, hoogwaardige recycling op de lange termijn en alternatieven zoeken. Ook vindt hij het belangrijk dat bedrijven transparant worden over hun voetafdruk.   “Volgens mij zijn er weinig bedrijven die daar transparant over zijn, maar daar begint het natuurlijk mee. Net zoals een bedrijf de CO2-footprint meet moet een bedrijf ook transparant worden over plastic, want als een bedrijf heel veel dingen verkoopt die uiteindelijk in het milieu terechtkomen, dan is dat niet alleen het probleem van de maatschappij, maar ook het probleem van dat bedrijf.”  Plastic partnerships ASN Bank ASN Bank startte begin 2018 met de ontwikkeling van het plasticbeleid. Aan het einde van dat jaar sloot de bank zich aan bij de Statiegeldalliantie. Die coalitie vraagt overheden om een statiegeldregeling voor plastic drankflessen en blikjes om afval en vervuiling terug te dringen. Eind februari ondertekende ASN Bank als één van de ruim zeventig partijen het landelijke Plastic Pact. Het doel hiervan is om plastic gebruik terug te dringen, meer eenmalige plastic producten en verpakkingen te hergebruiken en meer te recyclen. Daarnaast is ASN Bank aangesloten bij de Plastic Solutions Investor Alliance van As You Sow waarbij investeerders de dialoog aangaan met multinationals die veel plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik toepassen, zoals Procter & Gamble, Nestle SA, Pepsico en Unilever. Deze bedrijven worden aangesproken op de manier waarop zij het materiaal toepassen en aangespoord om hun voetafdruk in kaart te brengen. Dit moet bedrijven stimuleren om op een andere manier te gaan opereren.  Nog meer weten over duurzaam verpakken? Op 18 juni organiseert DuurzaamBedrijfsleven in Utrecht het thema-evenement Duurzaam Verpakt. Lees meer Dit artikel maakt onderdeel uit van onze themaweek over verpakkingen. Lees ook:  Plasticvrije supermarkt: “Kwestie van wilskracht” Column Anniek Mauser, directeur duurzaamheid bij Unilever Benelux

7 minuten lezen

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu